top of page
家長義工隊
本校每年均舉辦不同類型的校內及校外活動,包括戶外參觀、運動會及聯課活動等,由於舉辦活動所需人手眾多,有幸多年來家長均熱烈參與擔任義務工作,使各活動得以順利進行,同時也加強了家長與學校之間的聯繫,發揮家校合作精神。我們誠邀家長擔任家長義工協助及支持本年度之各項活動。
義工隊活動
- 旅行車長                     
- 協助戶外學習日               
- 運動會                           
- 綜合活動日                        
- 試後活動 ( 6至7月舉行 )            
- 拍攝/錄影/剪接                                        
- 協助帶領服務團隊 (如女童軍、幼童軍、紅十字會等)
- 其他活動
- 中央圖書館事務 (登錄、包裝、修補圖書)
- 故事爸媽
- 照顧小一午膳(中午時段)
- 製作攤位
- 園圃種植/環保活動
- 製作教材教具
bottom of page